Nyckelskillnad - Överföring vs överföring av aktier

Överlåtelse av aktier och överlåtelse av aktier innebär båda ägarförändringar av aktier i ett företag. Överlåtelse av aktier avser investeraren som frivilligt ändrar ägandet av sina aktier genom att ge dem till en annan investerare. Överföring av aktier är en mekanism genom vilken äganderätten till aktier avskaffas av dödsfall, arv, arv eller konkurs. Detta är den viktigaste skillnaden mellan överföring och överföring av aktier.

INNEHÅLL 1. Översikt och nyckelskillnad 2. Vad är överföring av aktier 3. Vad är överföring av aktier 4. Jämförelse vid sida - Överföring vs överföring av aktier

Vad är överföring av aktier

Aktier kan överföras på grund av ett antal situationer som att skaffa nytt kapital, gåva aktier till en annan person eller återta investeringar (återta investeringar). Här hänvisas den ursprungliga ägaren till aktierna som "överlåtaren" och den nya innehavaren av aktierna är "förvärvaren". Vid en överlåtelse av aktier bör ett "lageröverföringsformulär" fyllas i med all relevant information om överföringen och aktieintyget ska också överlämnas till den nya innehavaren. Den nya aktieägaren är skyldig att betala stämpelskatt vid överlåtelse av aktier i fall innehavaren betalar mer än 1 000 pund för att förvärva aktierna.

Ett offentligt bolags aktier är generellt fritt överlåtbara. När aktier är noterade på börsen är det begränsad kontroll över tecknarna på aktierna. Det kan dock finnas förutbestämda kriterier som gäller för att begränsa en överlåtelse av aktier enligt följande.

Begränsningar genom bolagsordningen (AOA)

Bolagsordningen beskriver hur företaget drivs, styrs och ägs. Artiklarna kan begränsa företagets befogenheter för att skydda aktieägarnas intresse. AOA kan också ange företagets förmåga att återköpa aktier vid en viss tidpunkt

Aktieägaravtal

Detta är ett avtal mellan aktieägarna i bolaget bildat med det huvudsakliga syftet att skydda deras investeringar. Denna typ av avtal kan bildas kollektivt bland alla aktieägare eller inom en viss aktieklass. Bestämmelser kan inkluderas för att förhindra att oönskade parter förvärvar aktier i företaget som kan leda till en utspädning av kontrollen.

Styrelsens vägran

Styrelsen ges av bolagsordningen rätt att acceptera eller avslå begäran om överlåtelse av aktierna. Om styrelseledamöterna anser att begäran om överföring inte överensstämmer med företagets bästa kommer de inte att låta överföringen fortsätta. En särskild resolution måste fattas om styrelseledamöterna vill avvisa överföringen.

Skillnaden mellan överföring och överföring av aktier

Vad är en överlåtelse av aktier?

Överlåtaren måste utföra en giltig handling till förmån för mottagaren om en överlåtelse av aktier ska realiseras. Bestämmelser relaterade till överlåtelse av aktier anges i avsnitt 56 i aktiebolagslagen från 2013. Om ägarens dödsfall döds, kommer aktierna att överföras till hans eller hennes juridiska arvtagare. De mottagande arvingarna bör ha sina namn in i företagets register om de ska ha rätt till den avlidne aktieägarnas aktier.

Dokument som behövs för att ansöka om överlåtelse av andelar till en avliden aktieägare är,


  • Certifierad kopia av dödscertifikatet Ursprungligt aktieintyg Erfarenhetscertifikat för administrationsbrev Begäran om överföring undertecknad av de legala arvingarna

Vad är skillnaden mellan överföring och överföring av aktier?

Referenslista:

Bild med tillstånd:

"Philippine-stock-market-board" Av Katrina.Tuliao - (CC BY 2.0) via Commons Wikimedia